วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียง อยู่ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอ เมืองลพบุรี ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี วัดนี้สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือสมัยขอมมีอำนาจปกครองลพบุรีอยู่ แต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ สืบต่อมาหลายยุคหลายสมัยทำให้ศิลปกรรมที่ปรากฎเหลืออยู่จึงแตกต่างกัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะพบศาลาเปลื้องเครื่องทรง ใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่น ดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหารหรือพระอุโบสถ ปัจจุบันเหลือ แต่เสาเอนเอียงอยู่เท่านั้น ส่วนอื่นปรักหักพังไปหมดแล้ว
ถัดจากศาลาเปลื้องเครื่องเป็นวิหารหลวง ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นวิหารขนาดใหญ่มาก ประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิคของ ฝรั่งเศส ภายในสร้างฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ทางทิศใต้ของวิหารหลวงเป็นพระ อุโบสถขนาดย่อม ประตูหน้าต่างเป็นแบบฝรั่งเศสทั้งหมด ห่างไปทางทิศตะวันตกของ วิหารหลวงเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ทีสูงที่สุดในลพบุรี องค์กลางทำด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐาน ถึงหน้าบัน เหนือขึ้นไปก่อด้วยอิฐจนถึงยอด มีเครื่องประดับลวดลายเป็นพระพุทธรูปและ พุทธประวัติ เดิมคงจะสร้างในสมัยขอมเรืองอำนาจ แต่ได้รับการซ่อมแซมในสมัยสมเด็จ พระราเมศวร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลวดลายจึงมีปะปน กันหลายสมัย ปรางค์องค์นั้เดิมบรรจุพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก ที่ขึ้นชื่อคือ พระ เครื่องสมัยลพบุรี เช่น พระหูยาน พระร่วง ซึ่งมีการขุดพบเป็นจำนวนมาก

ปรางค์องค์เล็ก สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นเดียวกับปรางค์องค์ใหญ่ คือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ภายในองค์ปรางค์มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระ สาวก เจดีย์รายและพระปรางค์ ซึ่งอยู่ภายนอกเขตระเบียงคดชั้นนอกเป็นสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนต้น

 

Wat Phra Sri Rattana Mahathat – Lopburi

Within the ruins of the prayer hall, with the top of the prang beyond
The central tower
Broad view of the temple complex from the southwest
Some remaining plaster details on the central tower

The huge temple directly across the road from the railway station is, according to some, the oldest Buddhist temple in Lopburi. There’s actually some controversy about the age of the temple. The ‘official’ line is that the central tower (prang) dates from the twelfth century, but some have argued that the lines of the tower are more in keeping with later styles of the early Ayutthaya era. As with most Thai temples, Wat Phra Sri Rattana Mahathat was constantly renovated, restored and ‘modernized’ as the times changed.

What everyone does agree on is that the temple was extensively renovated and expanded under King Narai in the seventeenth century. The large prayer hall on the east of the central tower was added, as were many of the smaller prangs and chedisaround the complex.

The size of the temple is impressive in itself, and if you look closely at the towers, you will find some exquisite details still intact here and there.

comments

Tags: ลพบุรี

Project Information

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
directions
Social Media Sharing