วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง

พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

พระพุทธรูปปางประทานพร แบบสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูงจากพื้นสุดพระเกตุ 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันว่า “พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี”

 

วัดพิกุลทองพระอารามหลวง

ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2434 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15.59 เมตร ยาว 29-45 เมตร ต่อมาได้รับการยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และในปี พ.ศ.2535 ได้รับยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี

วัดพิกุลทอง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ทางฝั่งตะวันออก บริเวณวัดโดยรอบมีถนนหนทางเจริญสะดวกทุกประการ ขอบเขตของวัดได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตโดยรอบ เป็นสัดส่วน ภายในบริเวณวัดก็ได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งเสนาสนะต่างๆ ขึ้นอย่างเป็นระเบียบตามแผนพัฒนาวัด

สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2434 โดยมี “ ขุนสิทธิ์ สถิตบุตร (เสือ) นายกลับ สถิตบุตร และนายช่วง ” เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้างวัดนี้ขึ้น โดยเดิมมีนามว่า “วัดใหม่พิกุลทอง” แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดใหม่” เพราะว่าเป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในเขตนี้ โดยมิได้เป็นวัดร้างมาก่อนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2483 จึงได้ขอเปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดพิกุลทอง” วัดพิกุลทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2440 และได้รับพระราทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15.59 เมตร ยาว 29.54 เมตร

วัดพิกุลทอง มีที่ดินตั้งวัด จำนวน 103 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา และมีธรณีสงฆ์ จำนวน 15 แปลง มีจำนวนพื้นที่ 189 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา

พระอุโบสถ กว้าง 15.59 เมตร ยาว 29.54 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะเป็นแบบอาคารทรงไทยประยุกต์

ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กปนไม้ เป็นอาคารสองชั้น กว้าง 20.50 เมตร ยาว 37 เมตร ชั้นบนใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในการจัดประชุมต่างๆ พร้อมกับทางหน่วยงานราชการที่มาของสถานที่จัดประชุม สัมมนาอยู่เป็นประจำ

กุฏิภิกษุสามเณร จำนวน 33 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวบ้าง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคาร 2 ชั้นบ้าง 3 ชั้นบ้าง นอกจากนี้ยังมีเสนาสนะต่างๆภายในวัด ดังนี้ หอสวดมนต์ วิหาร หอไตร โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอเวช ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน ศาลารับรองแขก ที่พักสงฆ์ หอประชุม โรงครัว หอฉัน ศาลาพักร้อน ห้องสมุดประชาชน ศาลประชุมและปฏิบัติธรรม ที่พักสายตรวจ โรงเรือยาว เป็นต้น

 

 

comments

Tags: สิงห์บุรี

Information

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

เลขที่ 93 หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
directions
265684DSC_5629-1
Social Media Sharing